Velkommen til

Brændekilde Bellinge Jagtforening

 

Grundet stigende porto og trykomkostninger, vil der i år ikke blive udsendt program. Indkaldelse til generalforsamling vil være i tillægsbladet til Jæger i januar, under foreningsmeddelelser for kreds 5, og er lagt på Brændekilde Bellinge Jagtforeningshjemmeside og eventuelt i dagspresse.

 

Dagsorden kan findes og printes under "dokumenter og program"

 

Generalforsamling 2017

Afholdes i Knaldhytten, Bindekildevej 47Z, 5250 Odense SV, torsdag den 9. februar 2017 kl. 19:00

 

Dagsorden:

1.Valg af dirigent.

2.Valg af referent.

3.Bestyrelsens beretning.

4.Regnskab 2016 og budget 2017.

5.Indkomne forslag.

a.Vedtægtsændring:

§2.3 Foreningen er medlem af Dansk Flugtskydnings Forbund og herigennem Dansk Skytte Union og Danmarks Idræts-Forbund og dermed underlagt disses love og bestemmelser.

Ændres til: §2.3 Foreningen er medlem af Dansk Flugtskydnings Forbund og Dansk Skytte Union og Danmarks Idræts-Forbund og dermed underlagt disses love og bestemmelser.

b.Vedtægtsændring:

§7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned. Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt med mindst 3 ugers varsel.

Ændres til: §7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned. Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske via Brændkilde Bellinge Jagtforenings hjemmeside,samt i jæger under foreningsmeddelelser for kreds 5. og eventuelt i dagspressen. med mindst 3 ugers varsel.

c.Vedtægtsændring:

§8.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 stiller krav herom. Indkaldelsen skal finde sted skriftlig med 14 dages varsel med angivelse af det emne som ønskes behandlet.

Ændres til: §8.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 stiller krav herom. Indkaldelsen skal finde sted via Brændelikde Bellinge Jagtforenings hjemmeside,samt i jæger under foreningsmeddelelser for kreds 5. og eventuelt i dagspressen. med 14 dages varsel med angivelse af det emne som ønskes behandlet.

6.Valg til bestyrelsen.

a.Kim Nielsen (Villig til genvalg)

b.Martin Møller (Villig til genvalg)

c.Jesper Hansen (Villig til genvalg)

d.Jesper Riisom (genopstiller ikke)

7.Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

8.Valg ad 2 revisorer og 1 suppleant.

9.Eventuelt.

 

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 26. januar 2017.

 

Husk kontingentet skal være betalt inden generalforsamlingen ellers ingen stemmeret.